skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subjective Evaluation of a Semi-Automatic Optical See-Through Head-Mounted Display Calibration Technique

Moser, Kenneth ; Itoh, Yuta ; Oshima, Kohei ; Swan, J Edward ; Klinker, Gudrun ; Sandor, Christian

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.491-500 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357099 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391856

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...