skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.452-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357095 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...