skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in Parameters of Oxidative Stress, Immunity, and Behavior in Endurance Athletes During a Preparation Period in Winter

Michalickova, Danica ; Minic, Rajna ; Kotur-Stevuljevic, Jelena ; Andjelkovic, Marija ; Dikic, Nenad ; Kostic-Vucicevic, Marija ; Slanar, Ondrej ; Djordjevic, Brizita

Journal of Strength and Conditioning Research, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8011 ; DOI: 10.1519/JSC.0000000000002780

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...