skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Drinking water studies: a review on heavy metal, application of biomarker and health risk assessment (a special focus in Malaysia)

Ab Razak, Nurul Hafiza ; Praveena, Sarva Mangala ; Aris, Ahmad Zaharin ; Hashim, Zailina

Journal of epidemiology and global health, December 2015, Vol.5(4), pp.297-310 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2210-6014 ; PMID: 25944153 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jegh.2015.04.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...