skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whole-genome sequencing is more powerful than whole-exome sequencing for detecting exome variants

Belkadi, Aziz ; Bolze, Alexandre ; Itan, Yuval ; Cobat, Aurélie ; Vincent, Quentin B ; Antipenko, Alexander ; Shang, Lei ; Boisson, Bertrand ; Casanova, Jean-Laurent ; Abel, Laurent

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 April 2015, Vol.112(17), pp.5473-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25827230 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1418631112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...