skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Potentiation of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine-induced hyperthermia by harmaline and the involvement of activation of 5-HT1A and 5-HT2A receptors

Jiang, Xi-Ling ; Shen, Hong-Wu ; Yu, Ai-Ming

Neuropharmacology, February 2015, Vol.89, pp.342-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7064 ; PMID: 25446678 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...