skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of drying-wetting cycles on leaching behavior of cement solidified lead-contaminated soil

Li, Jiang-Shan ; Xue, Qiang ; Wang, Ping ; Li, Zhen-Ze ; Liu, Lei

Chemosphere, December 2014, Vol.117, pp.10-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 25433988 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.05.045

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...