skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional optimization of gene clusters by combinatorial design and assembly

Smanski, Michael J ; Bhatia, Swapnil ; Zhao, Dehua ; Park, Yongjin ; B A Woodruff, Lauren ; Giannoukos, Georgia ; Ciulla, Dawn ; Busby, Michele ; Calderon, Johnathan ; Nicol, Robert ; Gordon, D Benjamin ; Densmore, Douglas ; Voigt, Christopher A

Nature biotechnology, December 2014, Vol.32(12), pp.1241-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25419741 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...