skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decreased frequencies of circulating CD4⁺ T follicular helper cells associated with diminished plasma IL-21 in active pulmonary tuberculosis

Kumar, Nathella Pavan ; Sridhar, Rathinam ; Hanna, Luke E ; Banurekha, Vaithilingam V ; Nutman, Thomas B ; Babu, Subash

PloS one, 2014, Vol.9(10), pp.e111098 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25343703 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0111098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...