skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toenail as a biomarker of heavy metal exposure via drinking water: a systematic review

Ab Razak, Nurul Hafiza ; Praveena, Sarva Mangala ; Hashim, Zailina

Reviews on environmental health, 2015, Vol.30(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7554 ; PMID: 25332289 Version:1 ; DOI: 10.1515/reveh-2014-0063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...