skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The tyrphostin NT157 suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E

Molecular cancer therapeutics, December 2014, Vol.13(12), pp.2827-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-8514 ; PMID: 25267499 Version:1 ; DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0842

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...