skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First- and second-trimester tests to predict stillbirth in unselected pregnant women: a systematic review and meta-analysis

Conde-Agudelo, A ; Bird, S ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, January 2015, Vol.122(1), pp.41-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 25236870 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.13096

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...