skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gastric Dilation due to a Neuroleptic Agent in an Elderly Patient: A Case Report

V. Parent ; L. Popitean ; A. Loctin ; A. Camus ; P. Manckoundia

Case Reports in Medicine, 01 January 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2014/961048

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...