skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using virtual human technology to provide immediate feedback about participants' use of demographic cues and knowledge of their cue use

Wandner, Laura D ; Letzen, Janelle E ; Torres, Calia A ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E

The journal of pain : official journal of the American Pain Society, November 2014, Vol.15(11), pp.1141-1147 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-8447 ; PMID: 25124965 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpain.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...