skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sloped Terrain Segmentation for Autonomous Drive Using Sparse 3D Point Cloud

Cho, Seoungjae ; Kim, Jonghyun ; Cho, Kyungeun ; Young-Sik, Jeong ; Um, Kyhyun ; Sim, Sungdae

The Scientific World Journal, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537744X ; DOI: 10.1155/2014/582753

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...