skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of substrate to inoculum ratio on the biochemical methane potential of piggery slaughterhouse wastes

Yoon, Young-Man ; Kim, Seung-Hwan ; Shin, Kook-Sik ; Kim, Chang-Hyun

Asian-Australasian journal of animal sciences, April 2014, Vol.27(4), pp.600-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 25049994 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.2013.13537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...