skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes as an in vitro model for coxsackievirus B3-induced myocarditis and antiviral drug screening platform

Sharma, Arun ; Marceau, Caleb ; Hamaguchi, Ryoko ; Burridge, Paul W ; Rajarajan, Kuppusamy ; Churko, Jared M ; Wu, Haodi ; Sallam, Karim I ; Matsa, Elena ; Sturzu, Anthony C ; Che, Yonglu ; Ebert, Antje ; Diecke, Sebastian ; Liang, Ping ; Red-Horse, Kristy ; Carette, Jan E ; Wu, Sean M ; Wu, Joseph C

Circulation research, 29 August 2014, Vol.115(6), pp.556-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4571 ; PMID: 25015077 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.303810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...