skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The problem of sampling on built heritage: a preliminary study of a new non-invasive method

Prieto-Taboada, N ; Isca, C ; Martínez-Arkarazo, I ; Casoli, A ; Olazabal, M A ; Arana, G ; Madariaga, J M

Environmental science and pollution research international, November 2014, Vol.21(21), pp.12518-29 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 24946700 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3119-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...