skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Foth, Bernardo J ; Tsai, Isheng J ; Reid, Adam J ; Bancroft, Allison J ; Nichol, Sarah ; Tracey, Alan ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Zarowiecki, Magdalena ; Liu, Jimmy Z ; Huckvale, Thomas ; Cooper, Philip J ; Grencis, Richard K ; Berriman, Matthew

Nature genetics, July 2014, Vol.46(7), pp.693-700 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 24929830 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...