skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Besmer, Michael D ; Weissbrodt, David G ; Kratochvil, Bradley E ; Sigrist, Jürg A ; Weyland, Mathias S ; Hammes, Frederik

Frontiers in microbiology, 2014, Vol.5, pp.265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 24917858 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2014.00265

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...