skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From confluent human iPS cells to self-forming neural retina and retinal pigmented epithelium

Reichman, Sacha ; Terray, Angélique ; Slembrouck, Amélie ; Nanteau, Céline ; Orieux, Gaël ; Habeler, Walter ; Nandrot, Emeline F ; Sahel, José-Alain ; Monville, Christelle ; Goureau, Olivier

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 June 2014, Vol.111(23), pp.8518-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24912154 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1324212111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...