skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transmission dynamics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a medical intensive care unit

Hall, Ian M. ; Barrass, Iain ; Leach, Steve ; Pittet, Didier ; Hugonnet, Stéphane

Journal of the Royal Society Interface, 2012, Vol.9(75), pp.2639-2652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: 10.1098/rsif.2012.0134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...