skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RNAbrowse: RNA-Seq de novo assembly results browser

Mariette, Jérôme ; Noirot, Céline ; Nabihoudine, Ibounyamine ; Bardou, Philippe ; Hoede, Claire ; Djari, Anis ; Cabau, Cédric ; Klopp, Christophe

PloS one, 2014, Vol.9(5), pp.e96821 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24823498 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...