skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S X ; Guo, H H ; Zhang, J ; Yu, B ; Sun, K N ; Jin, Q H

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, June 2014, Vol.47(6), pp.461-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 24820069 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...