skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The patterns and dynamics of genomic instability in metastatic pancreatic cancer

Campbell, Peter J ; Yachida, Shinichi ; Mudie, Laura J ; Stephens, Philip J ; Pleasance, Erin D ; Stebbings, Lucy A ; Morsberger, Laura A ; Latimer, Calli ; Mclaren, Stuart ; Lin, Meng-Lay ; Mcbride, David J ; Varela, Ignacio ; Nik-Zainal, Serena A ; Leroy, Catherine ; Jia, Mingming ; Menzies, Andrew ; Butler, Adam P ; Teague, Jon W ; Griffin, Constance A ; Burton, John ; Swerdlow, Harold ; Quail, Michael A ; Stratton, Michael R ; Iacobuzio-Donahue, Christine ; Futreal, P Andrew

Nature, 28 October 2010, Vol.467(7319), pp.1109-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 20981101 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature09460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...