skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New FDA breakthrough-drug category--implications for patients

Darrow, Jonathan J ; Avorn, Jerry ; Kesselheim, Aaron S

The New England journal of medicine, 27 March 2014, Vol.370(13), pp.1252-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24670173 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMhle1311493

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...