skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Getting the point across: exploring the effects of dynamic virtual humans in an interactive museum exhibit on user perceptions

Rivera-Gutierrez, Diego ; Ferdig, Rick ; Li, Jian ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2014, Vol.20(4), pp.636-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24650991 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2014.26

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...