skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Managed care aspects of managing multiple sclerosis

Owens, Gary M

The American journal of managed care, November 2013, Vol.19(16 Suppl), pp.s307-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-2692 ; PMID: 24494620 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...