skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 50s cliff: perceptuo-motor learning rates across the lifespan

Coats, Rachel O ; Wilson, Andrew D ; Snapp-Childs, Winona ; Fath, Aaron J ; Bingham, Geoffrey P

PloS one, 2014, Vol.9(1), pp.e85758 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24475051 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085758

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...