skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DNA replication error-induced extinction of diploid yeast

Herr, Alan J ; Kennedy, Scott R ; Knowels, Gary M ; Schultz, Eric M ; Preston, Bradley D

Genetics, March 2014, Vol.196(3), pp.677-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 24388879 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.113.160960

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...