skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, E O ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24387345 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...