skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measuring membrane protein stability under native conditions

Chang, Yu-Chu ; Bowie, James U

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 January 2014, Vol.111(1), pp.219-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24367094 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1318576111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...