skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nowoczesne polimery w technologii tabletek matrycowych.
Modern polymers in matrix tablets technology

Zimmer, Łukasz ; Kasperek, Regina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.189-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25739125 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...