skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High fidelity patient-derived xenografts for accelerating prostate cancer discovery and drug development

Lin, Dong ; Wyatt, Alexander W ; Xue, Hui ; Wang, Yuwei ; Dong, Xin ; Haegert, Anne ; Wu, Rebecca ; Brahmbhatt, Sonal ; Mo, Fan ; Jong, Lina ; Bell, Robert H ; Anderson, Shawn ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Sharma, Manju ; Beltran, Himisha ; Rubin, Mark ; Cox, Michael ; Gout, Peter W ; Morris, James ; Goldenberg, Larry ; Volik, Stanislav V ; Gleave, Martin E ; Collins, Colin C ; Wang, Yuzhuo

Cancer research, 15 February 2014, Vol.74(4), pp.1272-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 24356420 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-13-2921-T

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...