skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A family of oxide-carbide-carbon and oxide-nitride-carbon nanocomposites

Schnepp, Z ; Hollamby, M J ; Tanaka, M ; Matsushita, Y ; Xu, Y ; Sakka, Y

Chemical communications (Cambridge, England), 25 May 2014, Vol.50(40), pp.5364-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 24316732 Version:1 ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...