skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtuaalituki rahapeliongelmissa: nykytilanne Suomessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat.
Virtual support for problem gamblers

Castrén, Sari ; Sjöholm, Markus ; Lahti, Tuuli

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 2013, Vol.129(17), pp.1773-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 24159710 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...