skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sorption of heavy metals in the biomass of alga Palmaria palmata

Rajfur, Małgorzata ; Kłos, Andrzej

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2013, Vol.68(7), pp.1543-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 24135103 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2013.400

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...