skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and characterization of nanocrystalline TiO2 with application as photoactive coating on stones

Bergamonti, Laura ; Alfieri, Ilaria ; Franzò, Marco ; Lorenzi, Andrea ; Montenero, Angelo ; Predieri, Giovanni ; Raganato, Marina ; Calia, Angela ; Lazzarini, Laura ; Bersani, Danilo ; Lottici, Pier Paolo

Environmental science and pollution research international, December 2014, Vol.21(23), pp.13264-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 24057959 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-013-2136-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...