skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neural activity in superior parietal cortex during rule-based visual-motor transformations

Hawkins, Kara M ; Sayegh, Patricia ; Yan, Xiaogang ; Crawford, J Douglas ; Sergio, Lauren E

Journal of cognitive neuroscience, March 2013, Vol.25(3), pp.436-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-8898 ; PMID: 23092356 Version:1 ; DOI: 10.1162/jocn_a_00318

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...