skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

miRNA signature of mouse helper T cell hyper-proliferation

Sommers, Connie L ; Rouquette-Jazdanian, Alexandre K ; Robles, Ana I ; Kortum, Robert L ; Merrill, Robert K ; Li, Wenmei ; Nath, Nandan ; Wohlfert, Elizabeth ; Sixt, Katherine M ; Belkaid, Yasmine ; Samelson, Lawrence E

PloS one, 2013, Vol.8(6), pp.e66709 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23825558 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...