skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The molecular basis for attractive salt-taste coding in Drosophila

Zhang, Yali V ; Ni, Jinfei ; Montell, Craig

Science (New York, N.Y.), 14 June 2013, Vol.340(6138), pp.1334-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23766326 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1234133

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...