skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LGP2 plays a critical role in sensitizing mda-5 to activation by double-stranded RNA

Childs, Kay S ; Randall, Richard E ; Goodbourn, Stephen

PloS one, 2013, Vol.8(5), pp.e64202 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23671710 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...