skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developmental exposure to As, Cd, and Pb mixture diminishes skeletal growth and causes osteopenia at maturity via osteoblast and chondrocyte malfunctioning in female rats

Abbas, Sabiya ; Khan, Kainat ; Khan, Mohd Parvez ; Nagar, Geet Kumar ; Tewari, Deepshikha ; Maurya, Shailendra Kumar ; Dubey, Jyoti ; Ansari, Nasreen Ghazi ; Bandyopadhyay, Sanghamitra ; Chattopadhyay, Naibedya

Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, July 2013, Vol.134(1), pp.207-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0929 ; PMID: 23604592 Version:1 ; DOI: 10.1093/toxsci/kft093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...