skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-entropy alloys with high saturation magnetization, electrical resistivity, and malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K

Scientific reports, 2013, Vol.3, pp.1455 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 23492734 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...