skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leveraging virtual humans to effectively prepare learners for stressful interpersonal experiences

Robb, Andrew ; Kopper, Regis ; Ambani, Ravi ; Qayyum, Farda ; Lind, David ; Su, Li-Ming ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.662-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428451 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.35

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...