skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Incorporating Nanoscale Effects into a Continuum-Scale Reactive Transport Model for CO-Deteriorated Cement

Li, Qingyun ; Steefel, Carl I ; Jun, Young-Shin

Environmental science & technology, 19 September 2017, Vol.51(18), pp.10861-10871 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5851 ; PMID: 28783325 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.est.7b00594

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...