skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual attention capacity parameters covary with hemifield alignment

Kraft, Antje ; Dyrholm, Mads ; Bundesen, Claus ; Kyllingsbæk, Søren ; Kathmann, Norbert ; Brandt, Stephan A

Neuropsychologia, April 2013, Vol.51(5), pp.876-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 23391558 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.01.021

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...