skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of the mechanical-chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste management (New York, N.Y.), April 2013, Vol.33(4), pp.858-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23375995 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...