skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of different surface penetrating sealants on the roughness of a nanofiller composite resin

Lopes, Murilo Baena ; Saquy, Paulo Cesar ; Moura, Sandra Kiss ; Wang, Linda ; Graciano, Fabiana Mezzaroba Ortenzi ; Correr Sobrinho, Lourenço ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(6), pp.692-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 23338262 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...