skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

O'Gara, Patrick T ; Kushner, Frederick G ; Ascheim, Deborah D ; Casey, Donald E ; Chung, Mina K ; De Lemos, James A ; Ettinger, Steven M ; Fang, James C ; Fesmire, Francis M ; Franklin, Barry A ; Granger, Christopher B ; Krumholz, Harlan M ; Linderbaum, Jane A ; Morrow, David A ; Newby, L Kristin ; Ornato, Joseph P ; Ou, Narith ; Radford, Martha J ; Tamis-Holland

Circulation, 29 January 2013, Vol.127(4), pp.e362-425 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 23247304 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIR.0b013e3182742cf6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...